Opći uvjeti poslovanja Interholiday AG-a za iznajmljivače

(u daljnjem tekstu naznačen kao „Property-Cockpit“)

Značenje pojedinih izraza
Nastavno masnim slovima pisani pojedini izrazi prilikom primjene i tumačenja ugovora sa Interholiday AG-om i njima pripadajućih OUP imaju slijedeće značenje:

Aktualnost podataka
Stalna obveza iznajmljivača na aktualno i potpuno unošenje svih podataka u svoju ponudu koji odgovaraju stvarnim činjenicama i raspoloživosti na portalu Property-Cockpit kao i redovnu provjeru istih. Podaci navedeni na portalu Property-Cockpit služe posredovanju rezervacije.

eMail o potvrđivanju
Automatizirani e-mail koji Property-Cockpit uputi iznajmljivaču, a koji se upućuje nakon svakog usklađivanja podataka o ponudi na e-mail adresu koja je navedena u ugovoru. Ovaj će se e-mail uputiti i kad je iznajmljivač za izmjenu angažirao nekog od suradnika Interholiday AG-a. Odgovarajuća izmjena je obvezujuća za iznajmljivača.

Dospijeće
Trenutak od koga vjerovnik može tražiti ispunjenje svoga prava od dužnika, a dužnik ga mora ispuniti.

Gost
Fizička ili pravna osoba kojoj se sukladno ponudi iznajmljivača objekt prepušta na uporabu tijekom ugovorenog vremena uz naplatu najamnine. On je direktni ugovorni partner gosta.

Interholiday
Interholiday označava Interholiday AG Steinhausen, Švicarska iz grupe Interholiday AG sa sjedištem u Švicarskoj (ZG). Ono je posrednik između iznajmljivača i gosta, a angažira ga iznajmljivač da u njegovo ime i za njegov račun traži goste. Troškove traženja snosi sam Interholiday. Interholiday nije stranka ugovora o najmu između iznajmljivača i gosta i ne preuzima nikakvo jamstvo za pravilno obavljanje zakupa.

Izjava o privatnosti
Pravila o privatnosti sastavni su dio ugovora o posredničkim uslugama i aktualna verzija istog može se u bilo kojem trenutku pogledati na Property-Cockpit-u na adresi https://www.property-cockpit.com/hr/zastita-podataka/. Opisano je kako Interholiday AG prikuplja, upotrebljava, dijeli i pohranjuje osobne podatke iznajmljivača i koja prava i obveze ima iznajmljivač – mimo ovih odredbi – a u vezi s obradom podataka od strane Interholidaya AG.

Izmjene usluge
Sva odstupanja za vrijeme smještaja gosta u odnosu na ponudu u trenutku sklapanja ugovora o najmu (npr. oprema, dodatne usluge ili druge izmjene ugovora). Mora ih dogovoriti iznajmljivač direktno sa gostom – i bez bilo koje odgovornosti/obveze sudjelovanja Interholiday-a. Zabranjeno je davanje izjava u ime Interholiday-a bez pisane potvrde.

Iznajmljivač
Fizička ili pravna osoba koja raspolaže pravima potrebnim za iznajmljivanje objekta. Jedina ugovorna strana koja u svakom obliku jamči i odgovara gostu za smještaj sukladan ugovoru. On je ugovorni partner u okviru ovog ugovora.

Kalendar popunjenosti
Za iznajmljivača i Interholiday AG obvezujući je kalendar na portalu Property-Cockpit u kome je iskazana raspoloživost ponuda postavljena od strane iznajmljivača. Svi unosi u kalendaru popunjenosti sukladno nastavno navedenoj točki 4 st. 3 bit će u svako doba „live“ te time odmah aktivni na portalu Property-Cockpit te na daljnjim web stranicama/platformama. Oni naknadno ne mogu biti izmijenjeni.

Kontrola kvalitete ponuda
Provjera ponuda od strane Interholiday-a sukladno slovu C/točka 2. OUP sa ciljem mogućnosti davanja iznajmljivaču uputa za povećanje broja rezervacija. Kontrola kvalitete se u svakom slučaju vrši na dobrovoljnoj bazi te ne spada činidbe koje je Interholiday po ugovoru dužan vršiti.

Korištenje portala Property-Cockpit
Sve aktivnosti koje se događaju na portalu Property-Cockpit nakon što se izvrši login pa sve do odjave sa istog.

Login
Postupak pri kojem se pomoću korisničkog imena i lozinke iznajmljivača vrši prijava na portal Property-Cockpit. U odgovornosti je iznajmljivača da se pobrine za to da nitko ne može koristiti njegov korisnički račun. On odgovara za sve aktivnosti koje se poduzmu uz primjenu njegovog login-a.

Manjkavo stanje objekta
Svako negativno odstupanje objekta u odnosu na ugovorom dogovorenu ponudu, bez obzira na uzrok.

Najamnina
Naknada koju duguje gost za prepuštanje objekta na uporabu uključujući proviziju za pojedinu putničku agenciju, poreze (osobito PDV ili porez na promet), pristojbe i sve troškove Interholiday-a koji nastanu temeljem posredovanja. U njoj sadržane neto cijene prima posrednik u ime iznajmljivača te ih prosljeđuje iznajmljivaču sukladno nastavno navedenoj točki 6.

Naknada štete za efektivnu nepopunjenost
Moguće pravo iznajmljivača na nadoknadu u slučaju nedolaska gosta, uzevši u obzir uvjete plaćanja i ugovorne uvjete.

Naplata
Svi koraci Interholiday-a potrebni za primitak najma od gosta, naknada koje se duguju po ugovoru o najmu, uključujući tražbine iznajmljivača.

Nepopunjenost
Stanje objekta koji se za vrijeme nepopunjenosti stvarno ne koristi (nije popunjen) ni od strane iznajmljivača niti od strane nekog gosta ili ostalih trećih osoba, također i u slučaju ako je prethodno postojala rezervacija.

Neto cijene
Cijena koju iznajmljivač utvrđuje za boravak gosta, a koju Interholiday mora proslijediti iznajmljivaču. Temeljem neto cijene Interholiday utvrđuje svoju na tržištu uobičajenu proviziju te najamninu koja iz toga proizlazi, a koju plaća gost.

Objekt
Stvar (kuća za odmor, apartman, mobilna kućica, šator, soba i drugi smještaj za odmor) koju iznajmljivač nudi gostu sukladno ponudi tijekom ugovorenog vremena uz naplatu najamnine te mu je nakon rezervacije prepušta na uporabu.

Opcije
Opcije su neobvezujuće besplatne rezervacije gosta koje načelno vrijede samo 1-2 dana. Nakon toga one automatski prestaju.

Opis objekta
Svi podaci iznajmljivača na portalu Property-Cockpit, koji se odnose na određeni objekt i ponudu koja iz istog proizlazi. Interholiday od svih podataka sastavlja opsežan opis koji, ovisno o kanalu prodaje, može biti različito sastavljen. Za iznajmljivača su relevantni samo oni podaci koje je on naveo na portalu Property-Cockpit.

Otkazivanje
Otkazivanje rezervirane ponude, to jest već sklopljenog ugovora o najmu prije početka vremena trajanja najma.

OUP za iznajmljivače za Property-Cockpit
Opći uvjeti posredovanja Interholiday AG-a, predstavljaju sastavni dio ovog ugovora o posredovanju te se u aktualnom tekstu u svako doba mogu pogledati i prije prijave na Property-Cockpit. Oni opisuju način postupanja s postojećim programima. Izmjene nisu moguće i isključene su.

Partneri u prodaji
Poslovni partneri Interholiday-a koji također imaju web stranice za posredovanje pri ponudama (npr. TUI, Booking, Verlag Springer, Airbnb, Priceline, putničke agencije i mnogi drugi) i na čijim se web stranicama uz pomoć Interholiday-a postavljaju ponude iznajmljivača koje su obuhvaćene na portalu Property-Cockpit.

Plaćanje na licu mjesta
Plaćanje na licu mjesta je mogućnost plaćanja neto cijene u eurima od strane gosta iznajmljivaču prilikom predaje ključeva, a pod određenim uvjetima. U tim slučajevima nisu moguća plaćanja odštete prilikom otkazivanja.

Podaci o gostu
Svi podaci koji se u bilo kojem obliku odnose na gosta.

Ponude od strane iznajmljivača
Objekti koje je iznajmljivač postavio na portalu Property-Cockpit uzimajući u obzir pripadajuće podatke kao što je opis objekta, raspoloživost, neto cijene, slike itd.. Oni će se označavati kao ponude iznajmljivača ili ponude. Gost je ovlašten rezervirati tu ponudu te tako sklopiti ugovor sa iznajmljivačem.

Posrednik
Funkcija Interholiday-a, po kojoj on u okviru ovog ugovora o posredovanju u ime i za račun iznajmljivača nudi njegove ponude gostima i preko stranih kanala prodaje te posreduje i time dovodi do sklapanja odgovarajućih ugovora o najmu u ime i za račun iznajmljivača. Jedini ugovorni partneri ugovora o najmu koji su tako posredovani su prema tome iznajmljivač i gost.

Porezi
Eventualni porez na promet, porez na dodanu vrijednost, smještajni i turistički porez ili ostali boravišni porezi ili porez na dohodak koji u državi boravka nastanu u svezi sa iznajmljivanjem. Za isti odgovara iznajmljivač. Za poreze u sjedištu svoje tvrtke odgovara sam Interholiday.

Property-Cockpit
Online platforma koju Interholiday stavlja na raspolaganje iznajmljivačima pod https://portal.holiday-home.org radi obuhvata njegovih objekata/ponuda.

Provizija
Naknada koja pripada Interholiday-u sukladno nastavno navedenoj točki 6. st. 3. za njegovu posredničku djelatnost. Proviziju duguje iznajmljivač za svaki sklopljeni ugovor o najmu, s tim da visina iste ovisi o pojedinoj neto cijeni, valutnom tečaju, poreznom opterećenju i o ostalim faktorima. Interholiday je ovlašten od cijene najma koju primi od gosta zadržati svoju cjelokupnu proviziju te iz iste pokriti sve svoje troškove.

Provjere identiteta
Interholiday ima pravo sukladno slovu C/točka 5 OUP-a u svako doba tražiti dokaz o stvarnom postojanju odnosno identitetu, postojanju objekta i/ili ovlaštenje za raspolaganje objektom.

Raspoloživost / Nepopunjenost
Vremenska razdoblja u kojima je prema kalendaru raspoloživosti moguće iznajmljivanje predmetnog objekta pa stoga i posredovanje kod odgovarajuće ponude.

Rezervacije
Rezervacija je obvezujući prihvat ponude iznajmljivača od strane gosta. Istu od gosta prihvaća i potvrđuje Interholiday AG u ime i za račun iznajmljivača, a po uvjetima koje je iznajmljivač unio na portal Property-Cockpit.

Smještaj sukladan ugovoru
Sukladnost smještaja gosta u svakom pogledu sa sklopljenim ugovorom o najmu i tome pripadajućom ponudom iznajmljivača temeljem njegovog opisa i uvjeta na Property-Cockpit-u s gledišta gosta.

Solidarna odgovornost
Ukoliko je u predmetnom ugovoru ili u OUP riječ o solidarnoj odgovornosti, ista znači da svaki dužnik (npr. svaki iznajmljivač kada se radi o više iznajmljivača) odgovaraju oštećeniku za cjelokupnu tražbinu ili za cjelokupnu štetu. Oštećenik, prema tome, može slobodno izabrati od kog dužnika ili obveznika naknade će zahtijevati naknadu odnosno da li će istu tražiti od sviju ili samo od pojedinaca. Ili će od svakog tražiti naknadu cjelokupne štete ili dijela štete. Svi vjerovnici/obveznici naknade odgovorni su sve dok cjelokupna tražbina nije namirena.

Upravljanje objektom
Obuhvaća, sukladno slovu C/točka 1 OUP upravljanje iznajmljivača svim podacima na portalu Property-Cockpit koji su u svezi s njegovom ponudom. Iznajmljivač odgovara Interholiday-u i gostu osobito za točnost, aktualnost i potpunost podataka.

Zapisnik o dolasku i odlasku
Zapisnik o dolasku i odlasku stavljen je na raspolaganje na portalu Property-Cockpit. Isti omogućava iznajmljivaču da gostu predoči dvojezični ujednačeni dokument prilikom dolaska i odlaska. Korištenje istoga od strane iznajmljivača umanjuje reklamacije.

Preambula

Iznajmljivač daje nalog Interholiday-u kao posredniku da uz plaćanje provizije posreduje kod sklapanja ugovora o najmu i opunomoćuje Interholiday da u ime i za račun iznajmljivača posreduje njegovu ponudu trećim osobama radi najma te da dovede do sklapanja odgovarajućih ugovore o najmu u ime i za račun iznajmljivača.

A) Područje primjene

1. Ovi OUP za iznajmljivače primjenjuju se na suradnju između Interholiday-a i iznajmljivača prilikom korištenja portala Property-Cockpit. Svako korištenje portala Property-Cockpit predstavlja suglasnost sa OUP za iznajmljivače i Izjave o privatnosti koji su dostupni na https://www.property-cockpit.com/hr/zastita-podataka/, u njihovoj zadnjoj važećoj verziji.
2. OUP za iznajmljivače od strane Interholiday-a primjenjuju se isključivo na ugovor o posredovanju između Interholiday-a i iznajmljivača. Suprotni ili odstupajući uvjeti iznajmljivača ovime se izričito isključuju, osim ako postoji drugačija pisana suglasnost od strane Interholiday-a. OUP za iznajmljivače primjenjuju se i onda ako Interholiday zbog nepostojećih saznanja ili pak znajući za odstupajuće uvjete iznajmljivača bez pridržaja izvrši usluge.
3. OUP za iznajmljivače primjenjuju se ne samo na ugovor koji je prvi puta izričito ugovoren, nego i na ugovore koji slijede i na sve ponude ili na daljnje ugovore koji su sklopljeni neovisno o prvom ugovoru, čak i ako isti nisu sklopljeni uz izričito uključivanje ovih OUP za iznajmljivače.
4. Izmjene OUP za iznajmljivače prikazuju se iznajmljivaču prije pristupanja (Log-In) portalu Property-Cockpit uz izričitu napomenu za primanje istih na znanje.

B) Upravljanje ponudama i odgovornost iznajmljivača

1. Iznajmljivač može slobodno upravljati svojim ponudama unutar portala Property-Cockpit od Interholiday-a. Property-Cockpit nudi sve mogućnosti za postavljanje uvjeta iznajmljivača prema njegovim željama. Iznajmljivač odgovara Interholiday-u, njegovim prodajnim partnerima (trećim osobama kao ponuditeljima) i svojim gostima za sve postavke i unose podataka. Iznajmljivač se obvezuje da će odmah provesti izmjene u vezi s ponudom i pripadajućim podacima unutar portala Property-Cockpit te da će redovito provjeravati podatke, a što uz potpunost podataka osobito sadrži i garanciju za njihovu stalnu aktualnost.
2. Interholiday je ovlašten i ima isključivo pravo posredovanja svih ponuda za sve slobodne termine iznajmljivača te time u ime i za račun iznajmljivača dovesti do sklapanja odgovarajućih ugovora o najmu. Interholiday nije niti će biti stranka ili bilo kakav drugi sudionik tog ugovornog odnosa između iznajmljivača i gosta.
3. Iznajmljivač je obvezan Interholiday-u unijeti vlastitu popunjenost na portal Property-Cockpit s napomenom „popunjeno“ da bi se na taj način spriječilo dvostruko popunjavanje termina za koje iznajmljivač snosi troškove. Interholiday će do tog unosa njegovu ponudu nuditi diljem svijeta, a za što iznajmljivač jamči svojim popunjenim terminima.
4. Iznajmljivač ima mogućnost slobodnog vlastitog popunjavanju termina te ne podliježe nikakvim ograničenjima ukoliko ista nisu zasebno ugovorena.
5. Ukoliko iznajmljivač prekrši obvezu unošenja svojih popunjenih termina, u tom slučaju odgovara za naknadu štete Interholiday-u, njegovim trećim osobama kao ponuditeljima i gostu.

C) Ponude

1. Iznajmljivač može slobodno sastavljati svoje ponude. On je osobno odgovoran za potpunu, vremenski točnu, korektnu i istinitu informaciju o pojedinom objektu, popunjenosti, troškovima, dodatnim troškovima, dolasku, okruženju itd.. On odgovara gostu i Interholiday-u za sve netočne podatke, pa čak i ako je Interholiday razgledao objekt. To vrijedi čak i u slučaju kada iznajmljivač da nalog Interholiday-u da u njegovo ime izvrši promjene unutar portala Property-Cockpit. Slike objekta, koje je iznajmljivač stavio na raspolaganje, moraju biti aktualne i iznajmljivač ih može u bilo kojem trenutku ažurirati. Iznajmljivač prenosi na Interholiday besplatno i neograničeno pravo korištenja svih podataka o objektima, osobito fotografija objekata, radi marketinških aktivnosti, za prezentiranje ponuda na web stranici Interholiday-a i na web stranicama njegovih ugovornih partnera. U vezi s time daje Interholiday-u pravo da u njegovo ime reklamira i prikazuje njegove ponude putem usluga kao što su Google Maps i drugi. Iznajmljivač garantira Interholiday-u da je ovlašteni nositelj prava raspolaganja svim podacima o objektu (kao npr. fotografije objekta) deponiranim na portalu Property-Cockpit te za to neograničeno odgovara Interholiday-u.
2. Interholiday provodi provjeru kvalitete ponuda iznajmljivača u pravilnim vremenskim razmacima na dobrovoljnoj osnovi unutar portala Property-Cockpit te po potrebi iznajmljivaču predlaže izmjene kako bi ostvario više rezervacija.
3. Iznajmljivač odgovara Interholiday-u i gostu za opise ponuda koje je unio u portal Property-Cockpit. Interholiday će na temelju tih opisa nuditi objekt diljem svijeta te u ime i za račun iznajmljivača dovesti do sklapanja odgovarajućih ugovora o najmu. Sve po tom opisu posredovane rezervacije moraju se realizirati tako kako su opisane. Ukoliko iznajmljivač promijeni opis, isti vrijedi tek nakon eventualnog odobrenja od strane Interholiday-a i to samo za buduće rezervacije. Iznajmljivač je dužan već posredovane rezervacije izvršiti prema prethodno potvrđenim uvjetima.
4. Iznajmljivač je dužan gostu predati objekt u čistom, neoštećenom stanju, a osobito u stanju prikladnom za predviđenu namjenu. Objekt mora biti prikladan i opremljen za broj osoba naveden od strane iznajmljivača. Da bi se spriječile buduće reklamacije, gost potvrđuje iznajmljivaču preuzimanje ponude u pisanom obliku putem obrasca „Zapisnik o dolasku i odlasku“, stavljenog na raspolaganje putem interneta od strane Interholiday-a. Njime su regulirani polog, primopredaja ključeva i preuzimanje ponude sukladno ugovoru. Da bi se odbacile reklamacije taj se Zapisnik o dolasku i odlasku dostavlja Interholiday-u na zahtjev u izvorniku s potpisom klijenta.
5. Interholiday savjetuje iznajmljivaču da prilikom vraćanja ponude od strane gosta, isti svojim potpisom na Zapisniku o dolasku i odlasku potvrdi korektan povrat. Ukoliko iznajmljivač to ne učini, a gost kasnije reklamira Interholiday-u taj najam, onda Interholiday ima pravo naplatiti paušalni iznos od 50,00 EUR za obradu reklamacije. Zadržava se pravo ostvarivanja prava na naknadu štete koja prelazi preko tog iznosa.
6. Dogovore o promjeni usluge, opremi, dodatnim uslugama i ostalim izmjenama ugovora sa gostom za vrijeme njegovog boravka u objektu najma rješava iznajmljivač s gostom. Interholiday će gosta uputiti na to da sve probleme za vrijeme njegovog boravka treba riješiti izravno s iznajmljivačem. Iznajmljivač nije ovlašten u ime Interholiday-a davati izjave ili poduzimati pravne radnje. Interholiday izričito ne odgovara za radnje u objektu od strane gosta, njegovih pratitelja ili za štete uzrokovane od strane kućnih ljubimaca.
7. Iznajmljivač je, u slučaju otuđenja objekta, dužan prenijeti predmetni ugovor sa svim pravima o obvezama na svog pravnog slijednika, a osobito osigurati da novi iznajmljivač ispuni već potvrđene rezervacije. U protivnom iznajmljivač odgovara i dalje i solidarno s novim iznajmljivačem za posljedice koje iz toga proizađu. Za prijenos ugovora koristi se odgovarajući obrazac koji stoji na raspolaganju na portalu Property-Cockpit. Isto vrijedi i u slučaju smrti iznajmljivača. Nasljednik pristupa ugovoru kao ugovorni partner i obvezuje se da će ispuniti ugovor. Potpisivanjem ugovora o posredovanju iznajmljivač potvrđuje da je već poduzeo sve za to potrebne mjere ili će iste odmah poduzeti. Odgovarajući dokaz podnosi se Interholiday-u u bilo kojem trenutku predočenjem odgovarajuće dokumentacije.

D) Korištenje portala Property-Cockpit

1. Da bi kao iznajmljivač mogao pristupiti funkcijama Property-Cockpita i iste koristiti, potrebno je registrirati korisnički račun. Ukoliko iznajmljivač registrira korisnički račun za pravnu osobu, onda garantira da je za to ovlašten. Iznajmljivač jamči Interholiday-u za točne, aktualne i potpune podatke. Svi podaci se stalno moraju ažurirati.
2. Iznajmljivač je sam odgovoran za povjerljivost i sigurnost svoje prijave i svojih podataka za prijavu.
3. Kod gubitka ili zlouporabe ili ostalih povreda podataka za prijavu, iznajmljivač je obvezan o tome odmah obavijestiti Interholiday.
4. Iznajmljivač osobno odgovara za sve aktivnosti koje se odvijaju putem njegovog računa ili su povezane s njegovim korisničkim računom.
5. Interholiday je ovlašten, ali nije dužan, provesti provjeru identiteta te može od iznajmljivača tražiti dokaz koji će dokazati njegov identitet, postojanje njegovih objekata za najam ili vlasništvo.

E) Reklamacije gosta

Ukoliko gost za vrijeme svog boravka ima prigovore na objekt najma iznajmljivača, iste je iznajmljivač dužan odmah otkloniti. Reklamacije nakon odlaska gosta (neovisno o njihovoj opravdanosti) moraju se odmah obraditi i na njih se odmah mora odgovoriti (najviše 7 dana). Ukoliko iznajmljivač na prigovore gosta ne odgovori unutar prethodno navedenog roka, Interholiday može utvrditi odštetu na teret iznajmljivača. Ovim se ne diraju daljnja prava Interholiday-a na naknadu štete. Za sigurnost iznajmljivača Interholiday savjetuje korištenje „Zapisnika o dolasku i odlasku“ koji su dostupni na portalu Property-Cockpit. Ti zapisnici skoro uvijek sprečavaju naknadne reklamacije.

F) Otkazivanje rezervacija od strane gosta

Interholiday može iznajmljivaču isplatiti naknade za otkazivanje uz slijedeće pretpostavke:

  • otkazana rezervacija izvršena je najmanje 8 tjedana prije početka najma i iznajmljivač je istu potvrdio;
  • otkazivanje je izvršeno u vremenskom razdoblju od manje od 3 tjedna prije početka najma;
  • Interholiday je od gosta primio punu najamninu;
  • gost ne traži obeštećenje od Interholiday-a;
  • ponuda je Interholiday-u nakon otkazivanja za cjelokupno razdoblje najma stajala slobodno na raspolaganju, kako bi mogli posredovati alternativne rezervacije;
  • za predmetnu rezervaciju nije ugovoren način plaćanja „plaćanje na licu mjesta“;
  • iznajmljivač pisano potvrdi da ponudu nije mogao drugačije iznajmiti;

Pravo na troškove otkazivanja otpada kada iznajmljivač sam popuni svoj objekt sa svojim klijentima ili kada blokira daljnje posredovanje putem vlastitog popunjavanja u Property-Cockpitu Interholiday-a. Iznajmljivač mora za ostvarivanje troškova otkazivanja poslati pisanu izjavu Interholiday-u, u kojoj garantira da za otkazano vrijeme nije bio popunjen. U slučaju neplaćanja naknade za otkazivanje od strane gosta, iznajmljivač sam može potraživati naknadu za otkazivanje od gosta.

G) Porezi

Iznajmljivač sam snosi obavezu prijave svih iz iznajmljivanja eventualno nastalih poreza na promet, poreza na dodanu vrijednost, poreza za smještaj, za turiste ili drugih boravišnih poreza ili poreza na dohodak („porezi“), plaćanja istih i uvrštavanja u neto cijenu. Interholiday nije, ukoliko je zakonski dopušteno, odgovoran ni za naplatu niti za prijavljivanje ili plaćanje poreza.

H) Zaštita klijenata, povjerljivost podataka i prava korištenja

1. Iznajmljivač nije ovlašten uspostavljati ugovorne odnose sa gostima uz zaobilaženje Interholiday-a.
2. Bez suglasnosti Interholiday-a iznajmljivač nije ovlašten koristiti nove podatke dobivene iz njegovih objava na Property Cockpit, a koje je Interholiday proizveo u obliku obrađenih fotografija, izrađenih prijevoda ili poboljšanih opisa objekta.
3. U slučaju kršenja obveza navedenih u prethodnim stavcima 1. do 2., Interholiday ima pravo na naknadu štete od iznajmljivača.

I) Korespondencija, zaštita podataka i klauzula o pisanom obliku

1. Izjave iznajmljivača smatraju se dostavljenima dostavom i primitkom na Interholiday AG, Hinterbergstrasse 56 u CH-6312 Steinhausen – poduzeće grupe Interholiday Group AG. Za sve izjave mjerodavan je dan zaprimanja istih od strane Interholiday-a. Izjave koje su poslane putem e-maila, smatraju se dostavljenima tek nakon izričite pisane povratne potvrde o zaprimanju od strane Interholiday-a.
2. Predmetne ugovorne odredbe zamjenjuju sve dosadašnje dogovore i ugovore. Interholiday je dužan ove OUP i Izjave o privatnosti u svakom trenutku aktualizirati, osobito vodeći računa o tržišno konkurentskim situacijama i/ili pravnim izmjenama.
3. Obje strane se obvezuju na pridržavanje svih relevantnih zakonskih propisa, a osobito onih o zaštiti podataka. Iznajmljivač osobito nije ovlašten koristiti podatke klijenata, na način koji nadilazi potrebno korištenje u okviru rezerviranog smještaja. Korištenjem Property Cockpit iznajmljivač pristaje na sve uvjete Izjave o privatnosti koje su u svakom trenutku dostupne na https://www.property-cockpit.com/hr/zastita-podataka/.

J) Odabir mjerodavnog prava i nadležnost suda

1. Svi sporovi koji su proizašli iz ovog ugovora/OUP ili su sa njima povezani podliježu, ukoliko je to zakonom dopušteno, isključivo švicarskom materijalnom pravu, uz isključivanje kolizijskopravnih odredaba i odredaba UN-ovog trgovačkog prava (CISG/Bečko trgovačko pravo).
2. Kao nadležni sud ugovara se redovnu sud Kantona Zug, Švicarska. Interholiday si ipak pridržava pravo podnošenja tužbe protiv iznajmljivača i kod suda nadležnog prema njegovoj općoj mjesnoj nadležnosti (prebivalište ili sjedište tvrtke).

K) Salvatorska klauzula

Ako bi neka odredba ovih OUP/ovog ugovora bila nevaljana, neodrediva ili neprovediva, to ne utječe na valjanost ovog ugovora i ovih uvjeta posredovanja. Nevaljana ili neprovediva odredba odgovarajuće će se zamijeniti u skladu s njezinim značenjem s valjanom i provedivom odredbom. U slučaju dvojbe mjerodavna je njemačka verzija OUP https://www.property-cockpit.com/agb/, a ne prijevod.