Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Interholiday AG pro pronajímatele

(dále „Property-Cockpit“)

Základní pojmy
Následující, tučně uvedené, pojmy nabývají při používání a výkladu smluv s Interholiday a souvisejícími všeobecnými obchodními podmínkami následující význam:

Aktuálnost údajů
Pronajímatel/vlastník objektu je povinen udržovat neustále u své nabídky v Property Cockpit aktuální a kompletní údaje odpovídající skutečnosti, dostupnost objektu a tyto pravidelně kontrolovat. Údaje, které jsou k dispozici v programu Property Cockpit, slouží ke zprostředkování rezervace.

Daně
Jakýkoli příjem, DPH, daň z obratu, daň za ubytování, turistická nebo jiná návštěvnická daň, nebo daň z příjmů v zemi bydliště, která vznikla v souvislosti s pronájmem. Za tyto je odpovědný výhradně pronajímatel. Interholiday sám odpovídá za daně v sídle společnosti.

Dostupnost / Volné místo
Období, ve kterých je podle kalendáře obsazenosti možné pronajmout předmětný objekt, a tedy zprostředkovat odpovídající nabídku.

Inkaso
Veškeré kroky Interholiday, které jsou vyžadovány k přijetí nájemného splatného nájemcem podle nájemní smlouvy, včetně nároků pronajímatele.

Interholiday
Interholiday označuje společnost Interholiday AG Steinhausen, Švýcarsko ze skupiny Holiday Home Group AG, Steinhausen, Švýcarsko. Jedná se o zprostředkovatele mezi pronajímatelem a nájemcem a je pověřena pronajímatelem, vyhledávat jeho jménem a na jeho účet nájemce. Náklady na vyhledávání nese Interholiday. Interholiday není účastníkem nájemní smlouvy mezi nájemcem a pronajímatelem a nepřebírá žádnou záruku za řádné plnění nájemní smlouvy.

Kalendář obsazenosti
Pro pronajímatele a Interholiday je závazný kalendář obsazenosti v Property Cockpit, který zobrazuje dostupnost nabídek zadanou pronajímatelem. Všechny záznamy v kalendáři obsazenosti jsou v souladu s bodem 4 odst. 3 na Property Cockpit a na navazujících webových stránkách/platformách vždy aktualizovány a tím ihned zobrazeny. Nemohou být později revidovány.

Kontrola totožnosti
Interholiday může v souladu s ustanoveními C/ odst. 5 VOP kdykoli požadovat důkaz/doklad o totožnosti, existenci objektu a/nebo práva nakládat s objektem.

Kontrola kvality nabídek
Kontrola nabídek ze strany Interholiday podle ustanovení C / odst. 2 VOP s cílem poskytnout pronajímateli doporučení ke zvýšení počtu rezervací. Kontrola kvality je v každém případě na dobrovolném základě a není součástí smluvních placených služeb společnosti Interholiday.

Nabídky od pronajímatele
Pronajímatelem zadané objekty v Property Cockpit s ohledem na příslušná data, jako je popis objektu, dostupnost, netto ceny, obrázky atd. budou označeny jako nabídky pronajímatele nebo nabídky. Nájemce je oprávněn objednávat tyto nabídky a uzavřít tak smlouvu s pronajímatelem.

Nájemce
Fyzická nebo právnická osoba, které je přenechán objekt k užívání v souladu s nabídkou pronajímatele po dohodnutou dobu proti zaplacení nájemného. Je přímým smluvním partnerem pronajímatele.

Nájemné
Platba od nájemce za poskytnutí objektu k užívání, včetně provizí pro příslušnou cestovní kancelář, daní (především DPH nebo daně z obratu), poplatků a veškerých nákladů Interholiday, vzniklých v rámci zprostředkování. Netto ceny v nich obsažené jsou přijaty zprostředkovatelem jménem pronajímatele a předány pronajímateli ve smyslu odstavce 6 níže.

Neobsazení
Stav objektu, který během období neobsazení není využíván (obsazený) ani pronajímatelem, ani nájemcem nebo jinou třetí osobou, a to i v případě, že byla dříve k dispozici rezervace.

Netto ceny
Cena stanovená pronajímatelem za pobyt nájemce, kterou Interholiday zaplatí pronajímateli. Na základě netto ceny určuje Interholiday jeho, na trhu obvyklou, provizi a výslednou nájemní cenu, kterou zaplatí nájemce.

Obchodní partner
Obchodní partneři Interholiday, kteří také provozují weby pro zprostředkování nabídek (např. TUI, Booking, Verlag Springer, Airbnb, Priceline, cestovní kanceláře a mnoho dalších) a na jejichž webové stránky jsou nabídky pronajímatele zadané v Property Cockpit dodávány s pomocí Interholiday.

Objekt
Nemovitost (rekreační dům, byt, mobilní dům, stan, pokoje a jiné ubytovací zařízení pro dovolenou) nabízená pronajímatelem nájemci podle nabídky na dohodnuté období proti zaplacení nájemného a předaná po rezervaci k užívání.

Odškodnění za efektivní neobsazenost
Možné nároky na náhradu škody pronajímateli, pokud nájemce nepřicestuje, dle platebních a smluvních podmínek.

Opce
Opce jsou nezávazné, bezplatné rezervace od nájemce, které obvykle trvají pouze 1-2 dny. Vyprší automaticky nebo je z nich objednávka.

Platba na místě
Platba na místě je za určitých podmínek možnost zaplacení netto ceny v eurech nájemcem pronajímateli, při předání klíčů. V těchto případech není možná náhrada za zrušení pobytu.

Popis objektu
Všechna data pronajímatele v Property Cockpit, která se vztahují k určitému objektu a z nich vzešlé nabídce. Interholiday sestaví ze všech dat obsáhlý popis, který může být sestaven různě, v závislosti na distribučním kanálu. Pro pronajímatele jsou relevantní pouze údaje, které poskytl v Property Cockpit.

Potvrzovací e-mail
Při každé změně údajů v nabídce bude pronajímateli zaslán automatický e-mail (na smluvně uložený e-mail) z Property Cockpit. Tento e-mail bude také zaslán, pokud pronajímatel pověří zaměstnance Interholiday, aby provedl změny. Tato změna je pro pronajímatele závazná.

Prohlášení o ochraně dat
Prohlášení o ochraně dat je nedílnou součástí zprostředkovatelské smlouvy a jeho aktuální znění je k nahlédnutí na Property-Cockpit pod https://www.property-cockpit.com/cs/ochrana-dat/. Popisuje, jak Interholiday shromažďuje, používá, sdílí a ukládá osobní údaje pronajímatele a jaká práva a povinnosti má pronajímatel – kromě zveřejněných ustanovení – v souvislosti se zpracováním dat prostřednictvím Interholiday.

Pronajímatel
Fyzická nebo právnická osoba s právy nezbytnými k pronájmu nemovitosti. Jediná smluvní strana, která je, v každém ohledu, výhradně odpovědná nájemci za smluvně dohodnuté ubytování. Je smluvní stranou podle této smlouvy.

Property Cockpit
Online platforma, kterou Interholiday poskytne pronajímateli na adrese https://portal.holiday-home.org, aby zadal své objekty / nabídky.

Protokol o příjezdu a odjezdu
Protokol o příjezdu a odjezdu je dispozici v Property Cockpit. Umožňuje pronajímateli předložit nájemci jednotný doklad při příjezdu a při odjezdu. Používáním tohoto dokumentu se snižuje možnost reklamací.

Provize
V souladu s níže uvedeným oddílem 6 odst. 3 odměna Interholiday za její zprostředkovatelskou činnost. Za každou uzavřenou smlouvu o pronájmu, v zastoupení příslušného pronajímatele, dluží pronajímatel provizi, jejíž výše závisí na příslušné netto ceně, kurzu, daňovém zatížení a dalších faktorech. Interholiday je oprávněna odečíst z nájmu, který obdržela od nájemce, celou svoji provizi a pokrýt své náklady.

Přihlášení (Login)
Proces přihlašování pomocí uživatelského jména a hesla pronajímatele na Property Cockpit. Pronajímatel sám musí dbát na to, aby nikdo nemohl použít jeho přihlašovací údaje. Je odpovědný za veškeré činnosti, které provádí při svém přihlášení.

Rezervace
Rezervace je závazné přijetí nabídky pronajímatele nájemcem. Ta bude přijata a potvrzena Interholiday, jménem a na účet pronajímatele, od nájemce dle podmínek zadaných pronajímatelem v Property Cockpit.

Solidární odpovědnost
Pokud se v této smlouvě nebo ve VOP hovoří o solidární odpovědnosti, znamená to, že každý dlužník (například každý pronajímatel u většího počtu pronajímatelů) ručí poškozenému za celé nároky nebo celou škodu. Poškozená strana má proto svobodnou volbu ohledně toho, kterého dlužníka nebo povinného náhradou chce obžalovat, resp. zda bude nárokovat všechny nebo jen některé. Nebo bude požadovat od každého náhradu všech škod nebo jejich části. Všichni věřitelé / povinní náhradou jsou tak dlouho zavázáni, dokud nebude zaplacena celá pohledávka.

Smluvní ubytování
Soulad ubytování nájemce, v každém ohledu, s uzavřenou nájemní smlouvou a k tomu náležející nabídkou pronajímatele odpovídající jeho popisům a podmínkám v Property Cockpit, z pohledu nájemce.

Splatnost
Doba, od které může věřitel uplatnit pohledávku a dlužník ji musí splnit.

Správa objektu
Ve smyslu písmene C / odstavec 1 VOP správa všech dat v Property Cockpit ze strany pronajímatele, která je spojena s jeho nabídkami. Pronajímatel ručí Interholiday a nájemci zejména za přesnost, aktuálnost a úplnost údajů.

Storno
Zrušení rezervace, tj. již uzavřené smlouvy o pronájmu, před začátkem dohodnutého pronájmu.

Údaje o nájemci
Všechny informace, které se, v jakékoliv formě, týkají nájemce.

Všeobecné zprostředkovatelské podmínky (VOP) Pronajímatelé pro Property Cockpit
Všeobecné zprostředkovatelské podmínky Interholiday tvoří nedílnou součást této zprostředkovatelské smlouvy a v jejich aktuální podobě jsou kdykoliv k nahlédnutí na Property Cockpit, a to před přihlášením do systému (Login). Popisují postup stávajícího programování. Změny nejsou možné a budou zamítnuty.

Využívání Property Cockpit
Všechny aktivity, ke kterým dochází po přihlášení, až do odhlášení na Property Cockpit.

Závady na stavu objektu
Jakákoli negativní odchylka objektu od smluvně dohodnuté nabídky, bez ohledu na příčinu.

Změny plnění
Veškeré odchylky během ubytování nájemce ve srovnání s nabídkou v době uzavření nájemní smlouvy (například náhrady, dodatečné služby nebo jiné změny smlouvy) musí pronajímatel projednat přímo s nájemcem – bez jakékoliv odpovědnosti/povinnosti spolupráce Interholiday. Vyjádření jménem Interholiday je bez písemného potvrzení zakázáno.

Zprostředkovatel
Funkce Interholiday, podle níž v rámci této zprostředkovatelské smlouvy nabízí a zprostředkovává, jménem a na účet pronajímatelů, jejich nabídky nájemcům prostřednictvím prodejních kanálů třetích stran a přitom uzavírá, jménem a na účet pronajímatelů, odpovídající pronájmy a nepřebírá žádnou záruku za bezchybnou ubytovací službu dle smlouvy o pronájmu. Jedinými smluvními stranami takto zprostředkovaných pronájmů jsou tedy pronajímatelé a nájemci.

Úvod

Pronajímatel pověřuje Interholiday, jako zprostředkovatele, zprostředkováním nájemních smluv za provizi a zplnomocňuje Interholiday, jménem a na účet pronajímatele, ke zprostředkování jeho nabídky za úhradu nájemného třetím osobám a k uzavření odpovídajících smluv jménem a na účet pronajímatele.

A) Platnost

1. Tyto VOP Pronajímatelé platí pro spolupráci mezi Interholiday a pronajímatelem při používání Property-Cockpit. Každé použití Property-Cockpit znamená souhlas s VOP Pronajímatelé a s Prohlášením o ochraně dat, které je k nahlédnutí na https://www.property-cockpit.com/cs/ochrana-dat/, v jejich právě platné verzi.
2. VOP Pronajímatelé od Interholiday se vztahují výhradně na smlouvu o zprostředkování mezi Interholiday a pronajímatelem. Podmínky pronajímatele, které jsou v rozporu nebo odlišné, jsou tímto výslovně vyloučeny, pokud neexistuje jiná písemná dohoda s Interholiday. VOP Pronajímatelé platí i tehdy, pokud Interholiday, v neznalosti nebo i se znalostí podmínek pronajímatele, které jsou v rozporu, provede bezvýhradně služby.
3. VOP Pronajímatelé se vztahují nejen na smlouvu, pro kterou byly poprvé výslovně dohodnuty, ale také na následné smlouvy a všechny nabídky nebo další smlouvy uzavřené nezávisle na první smlouvě, i když nejsou uzavřeny s výslovným zahrnutím VOP Pronajímatelé.
4. Změny VOP Pronajímatelé budou pronajímateli sděleny výslovným upozorněním před přihlášením (Log-In) do Property-Cockpit.

B) Spravování nabídky a ručení pronajímatele

1. Pronajímatel může spravovat své nabídky v Property-Cockpit kdykoliv a samostatně. Property-Cockpit nabízí pronajímateli veškeré možnosti přizpůsobit podmínky dle jeho přání. Pronajímatel ručí Interholiday, jeho obchodním partnerům (třetí strany) a jeho nájemcům za všechna nastavení a zadané údaje. Pronajímatel se zavazuje provádět okamžitě změny týkající se nabídky nebo souvisejících dat v Property-Cockpit a k pravidelné kontrole údajů, což kromě úplnosti údajů zajistí zejména jejich neustálou aktuálnost.
2. Interholiday je oprávněna a má výhradní právo, zprostředkovat pro pronajímatele všechny nabídky ve všech termínech, nahlášených jako volné a jménem a na účet pronajímatele uzavřít příslušné smlouvy o pronájmu. Interholiday není a nebude ani partner, ani jiný účastník smluvního vztahu mezi pronajímatelem a nájemcem.
3. Pronajímatel je povinen zadat vlastní obsazení u Interholiday v Property-Cockpit jako “obsazeno”, aby se zabránilo zpoplatněnému dvojímu obsazení. Interholiday nabídne, až do zadání vlastního obsazení, jeho nabídku po celém světě, přičemž pronajímatel je zodpovědný za svou obsazenost.
4. Pronajímatel má volnost v zadávání vlastního obsazení a nepodléhá žádným omezením, pokud tato nebyla dohodnuta samostatně.
5. Pokud pronajímatel poruší povinnost zadat vlastní obsazení, ručí vůči Interholiday, jeho partnerům a nájemci za škody.

C) Nabídky

1. Pronajímatel může zadávat své nabídky samostatně. Je osobně odpovědný za úplné, včasné, správné a pravdivé informace o příslušném objektu, obsazenosti, nákladech, dodatečných nákladech, příjezdové trase, okolí atd. Je odpovědný nájemci a Interholiday za veškeré nepravdivé informace, i v případě, že Interholiday objekt navštívil. To platí i v případě, že pronajímatel pověřil Interholiday, aby jeho jménem provedl změny v Property-Cockpit. Obrázky objektu poskytnuté pronajímatelem musí být aktuální a mohou být kdykoli aktualizovány. Pronajímatel uděluje Interholiday bezplatné a neomezené právo k užívání všech údajů o objektech, zejména obrázků objektů, pro marketingové aktivity, k prezentaci nabídek na webových stránkách Interholiday a webových stránkách jeho smluvních partnerů. V této souvislosti uděluje pronajímatel Interholiday právo inzerovat a prezentovat jeho jménem jeho nabídku ve službách, jako jsou Mapy Google a další. Pronajímatel ujišťuje Interholiday, že je oprávněným vlastníkem veškerých údajů o objektu, uložených v Property-Cockpit (např. obrázky objektů) a je za to Interholiday plně zodpovědný.
2. Interholiday provádí dobrovolně kontrolu kvality nabídek pronajímatele v Property-Cockpit a navrhuje pronajímateli změny, za účelem získání více rezervací.
3. Pronajímatel ručí Interholiday a nájemci za popis jím zadaných nabídek v Property-Cockpit. Na základě tohoto popisu nabídne Interholiday objekt po celém světě a jménem a na účet pronajímatele uzavře odpovídající smlouvy o pronájmu. Všechny, dle tohoto popisu zprostředkované objednávky, musí být realizovány tak, jak je popsáno. Pokud pronajímatel změní popis, platí toto pouze po případném online spuštění Interholiday a pouze pro následující rezervace. Již zprostředkované rezervace musí být provedeny pronajímatelem za dříve přislíbených podmínek.
4. Pronajímatel je povinen předat objekt nájemci v čistém, nepoškozeném a zejména provozuschopném stavu. Objekt musí být vhodný a vybavený pro počet osob udaný pronajímatelem. Předání nabídky příslušnému nájemci si pronajímatel nechá písemně potvrdit nájemcem na formuláři “Příjezdový a odjezdový protokol”, který je k dispozici online, aby se zabránilo budoucím stížnostem. V něm jsou stanoveny podmínky kauce, předání klíčů a předání objektu dle smlouvy. Tento “Příjezdový a odjezdový protokol” musí být na vyžádání zaslán Interholiday v originále a podepsaný zákazníkem, aby se stížnosti odmítly.
5. Při vracení objektu nájemcem doporučuje Interholiday majiteli, aby nájemce svým podpisem na “Příjezdovém a odjezdovém protokolu” potvrdil řádné vrácení objektu. Pokud se tohoto pronajímatel zřekne a nájemce později pronájem u Interholiday reklamuje, je Interholiday oprávněna účtovat paušální částku ve výši 50,00 EUR za řešení stížnosti. Uplatnění z toho vyplývajících škod zůstává vyhrazeno.
6. Dohody o změnách ve službách, náhradách, doplňkových službách nebo jiných změnách smlouvy s nájemcem během jeho pobytu v pronajatém objektu, musí pronajímatel řešit s nájemcem. Interholiday informuje nájemce, že během svého pobytu musí vyřešit všechny problémy přímo s pronajímatelem. Pronajímatel není oprávněn, učinit, jménem Interholiday, žádné prohlášení nebo podniknout právní kroky. Interholiday výslovně neodpovídá za chování nájemce v objektu, jeho spolucestujících nebo za škody způsobené domácími zvířaty.
7. V případě prodeje objektu je pronajímatel povinen převést tuto smlouvu se všemi právy a povinnostmi na svého právního nástupce a zejména zajistit, aby již potvrzené rezervace byly novým pronajímatelem naplněny. V opačném případě je pronajímatel spoluodpovědný s novým pronajímatelem za následky vzešlé z této situace. Pro převod smlouvy musí být použit odpovídající formulář, který je k dispozici v Property-Cockpit. Totéž platí při smrti pronajímatele. Dědic přistupuje ke smlouvě jako smluvní strana a zavazuje se ji plnit. Podpisem smlouvy o zprostředkování potvrzuje pronajímatel, že již přijal nezbytná opatření nebo podnikne okamžité kroky. Důkaz o tom musí být poskytnut Interholiday kdykoli předložením příslušných dokumentů.

D) Využití Property-Cockpit

1. Aby měl pronajímatel, přístup k funkcím Property-Cockpit a mohl je využívat, musí být zaregistrován uživatelský účet. Pokud pronajímatel zaregistruje uživatelský účet pro právnickou osobu, zaručuje, že je oprávněn tak učinit. Pronajímatel ručí Interholiday za správné, aktuální a úplné informace. Všechna data musí být vždy aktuální.
2. Pronajímatel je výhradně zodpovědný za zajištění důvěrnosti a zabezpečení svých přihlášení (login) a přihlašovacích údajů.
3. V případě ztráty, zneužití nebo jiného poškození registračních údajů je pronajímatel povinen okamžitě informovat Interholiday.
4. Pronajímatel je výhradně a osobně zodpovědný za veškeré činnosti, ke kterým dochází prostřednictvím jeho účtu nebo v souvislosti s jeho uživatelským účtem.
5. Interholiday je oprávněn, avšak ne povinen, provádět kontroly totožnosti a může požadovat důkaz od pronajímatele, který prokazuje jeho totožnost, existenci nebo vlastnictví jeho objektu.

E) Reklamace nájemce

Pokud má nájemce během svého pobytu stížnosti týkající se pronajatého objektu pronajímatele, musí být pronajímatelem okamžitě vyřešeny. Reklamace po odjezdu nájemce musí být (bez ohledu na jejich oprávněnost) bezodkladně zpracovány a zodpovězeny (maximálně do 7 dní). Pokud na stížnost nájemce neodpoví pronajímatel ve výše uvedeném termínu, může Interholiday stanovit náhradu k tíži pronajímatele. Další nároky Interholiday na náhradu škody zůstávají nedotčeny. Pro bezpečnost ubytovatele Interholiday doporučuje použití “Příjezdového a odjezdového protokolu”, který je k dispozici na Property-Cockpit. Tyto protokoly téměř vždy zabraňují následným stížnostem.

F) Stornování objednávky nájemcem

Interholiday může pronajímateli vyplatit stornovací poplatky za následujících podmínek:

  • rezervace, která byla zrušena, byla učiněna nájemcem a potvrzena pronajímatelem nejméně 8 týdnů před datem pronájmu;
  • zrušení bylo provedeno ve lhůtě kratší než 3 týdny před datem pronájmu;
  • Interholiday získala od nájemce celou nájemní cenu;
  • nájemce nepožaduje žádnou náhradu od Interholiday;
  • po zrušení byla nabídka k dispozici Interholiday po celou dobu pronájmu, aby bylo možné získat jinou rezervaci;
  • pro příslušnou rezervaci nebyla dohodnutá platební metoda “platba na místě”;
  • pronajímatel písemně potvrdí, že nabídku nemůže pronajmout jiným způsobem;

Nárok na stornopoplatky odpadá, pokud pronajímatel obsadí jeho objekt vlastními zákazníky nebo blokuje další zprostředkování v Property-Cockpit Interholiday vlastními obsazeními. Pro uplatnění stornopoplatků musí pronajímatel zaslat Interholiday písemné prohlášení (odpovídající formulář je k dispozici v Property-Cockpit), v němž ujistí, že ve stornovaném termínu nebyl jeho objekt obsazen. V případě nezaplacení stornovacích poplatků nájemcem může pronajímatel, na základě svobodného rozhodnutí, uplatnit stornopoplatky vůči nájemci sám.

G) Daně

Pronajímatel je sám odpovědný za vykázání a odvedení DPH, daně z obratu, daně za ubytování, turistické nebo návštěvnické daně nebo daně z příjmu (“daně”) vyplývající z pronájmu a za její zahrnutí do ceny pronájmu. Interholiday nezodpovídá, pokud je to zákonně přípustné, za vybírání, ani za přihlášení nebo vyúčtování daní.

H) Ochrana klienta a uživatelská práva

1. Pronajímatel není oprávněn – kromě plnění nájemní smlouvy zprostředkované Interholiday – uzavírat smluvní vztahy s nájemcem a obcházet tak Interholiday.
2. Bez souhlasu Interholiday není pronajímatel oprávněn využívat nová data vygenerovaná Interholiday z jeho informací, které dal k dispozici na Property-Cockpit Interholiday, jako jsou upravené obrázky, vytvořené překlady nebo obohacený popis objektu.
3. V případě porušení povinností uvedených ve výše uvedených odstavcích 1 až 2 je Interholiday oprávněna požadovat náhradu škody od pronajímatele.

I) Korespondence, ochrana údajů a právo změny

1. Vysvětlení pronajímatele platí za doručené odesláním a přijetím na Interholiday AG, Hinterbergstrasse 56, CH-6312 Steinhausen – společnosti skupiny Holiday Home Group AG, Steinhausen. Pro veškerá prohlášení je rozhodující den jejich doručení Interholiday. E-mailová prohlášení se považují za doručená pouze po výslovném písemném potvrzení o přijetí ze strany Interholiday.
2. Tyto VOP Pronajímatelé nahrazují všechny předchozí VOP. Interholiday je oprávněna tyto VOP Pronajímatelé a Prohlášení o ochraně dat kdykoliv, zejména dle situace na trhu nebo konkurenčního prostředí a/nebo právní situace, jednostranně upravit.
3. Obě strany se zavazují, že budou dodržovat veškerá platná právní ustanovení, zejména ustanovení o ochraně údajů. Především není pronajímatel oprávněn používat údaje o zákaznících nad rámec nezbytného použití v souvislosti s rezervovaným ubytováním. Použitím Property-Cockpit vyjadřuje pronajímatel souhlas s veškerými podmínkami Prohlášení o ochraně dat, které je kdykoliv k nahlédnutí na https://www.property-cockpit.com/cs/ochrana-dat/.

J) Volba práva a sídlo soudu

1. Veškeré spory vyplývající z nebo v souvislosti s těmito VOP jsou, v rozsahu povoleném zákonem, výlučně předmětem švýcarského hmotného práva, s výjimkou ustanovení o konfliktu právních předpisů a ustanovení Úmluvy OSN o prodeji (CISG / Vídeňské obchodní právo).
2. Jako sídlo soudu je dojednán soud v kantonu Zug ve Švýcarsku. Kromě toho může Interholiday, nikoliv však pronajímatel, žalovat pronajímatele v místě jeho obecného soudu (místo bydliště nebo firemního sídla).

K) Salvátorská klauzule

V případě, že by některé ustanovení VOP Pronajímatelé bylo neúčinné, nedefinovatelné nebo neproveditelné, nemá to vliv na platnost zprostředkovatelské smlouvy a na tyto VOP. Neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení se nahradí účinným a vynutitelným ustanovením podle jeho významu. V případě pochybností platí německá verze VOP https://www.property-cockpit.com/agb/, nikoliv překlad.